English

Sidan är inte längre aktiv. Besök Sveriges Violinbyggmästare för mer info!

Medlemskap i Sveriges Violin- och Stråkmakares Förbund, (SVSF)

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

SVSF är ett branschförbund som samlar Sveriges professionella violin- och stråkmakare samt reparatörer. Vi lägger vikten vid din faktiska kunskap oavsett hur du fått den och vilken utbildning du har.

Förbundets syfte är att

Enligt våra stadgar har vi två olika medlemskap, ordinarie medlemskap och provmedlemskap. Provmedlemskapet är ett tidsbegränsat medlemskap. Läs mer under rubriken provmedlem-skap.

ORDINARIE MEDLEMSKAP

Medlemskap i SVSF kan sökas av den som visat kompetens i yrket samt bedrivit yrkesmässig verksamhet i minst tre år.

Medlemskap ges den som rekommenderas av två av SVSF:s medlemmar, uppvisar ett gillat arbetsprov, blir godkänd i allmän omröstning samt erlägger gällande inträdesavgift. Beslut om nytt medlemskap tas vid årsmötet.

PROVMEDLEMSKAP

Det finns även möjlighet för dig som är ny i branschen och som ännu inte haft din verksamhet i tre år att bli provmedlem i SVSF.

Vi vill på detta sätt underlätta för nyetablerade i branschen att bygga upp ett kontaktnät. Här finns dessutom stora möjligheter för dig till att få tips om inköpskällor samt att utbyta erfarenheter och kunskap.

Som provmedlem kan du delta i SVSF:s aktiviteter men du saknar dock rösträtt. Provmedlemskapet gäller i högst tre år tills du uppfyller grundkravet om yrkesmässig verksamhet i minst tre år. Därefter har provmedlem möjlighet att ansöka om medlemskap.

MEDLEMS- OCH INTRÄDESAVGIFT

Medlemsavgiften är fastställd till 500 kronor per år. Medlemsavgiften är den samma för ordinarie medlem och för provmedlem.

Vid inträde som ordinarie medlem erlägges en inträdesavgift som också räknas som medlemsavgift för det första året. Inträdesavgiften är fastställd till 1 500 kronor.