English

Sveriges Violin- och Stråkmakares Förbund (SVSF)

Stadgar antagna vid förbundets årsmöte 2002
Reviderade 2006

PDF ikon Skriv ut stadgarna i pdf format.

För att kunna läsa pdf-dokument krävs det att du har Adobe Reader installerat på din dator. Det kan du hämta gratis här.

§ 1 FÖRBUNDETS NAMN OCH SYFTE

Sveriges Violin- och Stråkmakares Förbund (SVSF) är en ideell förening för Sveriges violin-, stråkmakare och stråkinstrumentreparatörer. Föreningens säte är i Uppsala.

Förbundets syfte är att

Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

§ 2 MEDLEMSKAP

Behörighet för inval

Behörig är den som visat kompetens i yrket samt bedriver yrkesmässig verksamhet sedan minst tre år.

Medlemskap

Medlemskap ges den som rekommenderas av två medlemmar, uppvisar ett gillat arbetsprov, blir godkänd i allmän omröstning, samt erlägger gällande inträdesavgift. Medlem som inte betalat sin medlemsavgift senast den 30 januari får en (1) skriftlig påminnelse att betalas inom en månad. Om medlemsavgiften inte betalats till utsatt datum kommer automatiskt uteslutning att ske.

Inträde

Rekommendation av två medlemmar krävs, dessa lämnar en skriftlig presentation av den sökande till styrelsen. Den sökande lämnar ett arbetsprov till en för ändamålet tillsatt granskningsgrupp på tre personer som besiktigar det samt gör ett utlåtande om detsamma. Arbetsprovet lämnas sedan jämte presentation och utlåtande till årsmötet för allmän besiktning, varvid möjlighet ges att ställa frågor till den sökande. Omröstning om medlemskap ska vara sluten. Medlemmar som ej kan närvara vid årsmötet har rätt att rösta genom poströstning eller befullmäktigat ombud. För medlemskap krävs bifall med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av de avlagda rösterna. Vid inträde erlägges en inträdesavgift som också räknas som medlemsavgift för det första året.

Arbetsprov

Uteslutning

Medlem kan uteslutas på grund av brottslig eller oetisk affärsverksamhet. Medlem som på annat sätt motverkar föreningens syften kan uteslutas. Uteslutning sker efter omröstning där minst två tredjedelars (2/3) majoritet av de avlagda rösterna krävs. Medlemmar som ej kan närvara vid årsmötet har rätt att rösta genom poströstning eller befullmäktigat ombud. Uteslutning av medlem ska behandlas som en särskild punkt på dagordningen. Rätt till genmäle bör ges till den berörde innan omröstningen.

Provmedlemskap

Behörig är den som bedriver yrkesmässig verksamhet och har gjort så i högst tre år. Provmedlemskap ges behörig som ansöker hos, och blir godkänd av styrelsen, samt erlägger gällande årlig provmedlemsavgift. Ansökan skall innehålla CV samt beskrivning av nuvarande verksamhet. Provmedlemsavgiften är lika med den gällande årliga medlemsavgiften för ordinarie medlemmar.

Provmedlem kan delta i SVSF aktiviteter men saknar dock rösträtt. Provmedlemskapet gäller i högst tre år, därefter har provmedlem möjlighet att ansöka om medlemskap. Ansökan sker enligt § 2 i SVSF:s stadgar.

Uteslutning

Provmedlem kan uteslutas på grund av brottslig eller oetisk affärsverksamhet. Provmedlem som på annat sätt motverkar föreningens syften kan uteslutas. Uteslutning sker efter beslut av styrelsen.

§ 3 ÅRSMÖTE SAMT EXTRA ÅRSMÖTE

§ 4 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ORDINARIE ÅRSMÖTE

 1. Mötets öppnande och behöriga utlysande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
 5. Framläggande av räkenskaps-, verksamhets- och revisionsberättelser.
 6. Framläggande av balansräkning.
 7. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelses förvaltning.
 8. Fastställande av budget för det kommande året.
 9. Fastställande av medlems- och inträdesavgiften för det kommande året.
 10. Behandling av, och omröstning angående ansökningar om nya medlemskap.
 11. Val av föreningens ordförande.
 12. Val av föreningens kassör.
 13. Val av föreningens sekreterare.
 14. Val av övriga styrelseledamöter.
 15. Val av en revisor och en suppleant.
 16. Val av valberedning.
 17. Behandling av inkomna propositioner och motioner.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötets avslutande.

§ 5 STYRELSEN

Styrelsen är föreningens beredande, planerande, verkställande och förvaltande organ då årsmötet ej är samlat. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och två ledamöter, samt två suppleanter.

Mandattiden är för ordförande ett år, övriga ledamöter två år, och för suppleanter ett år. Styrelsen utser inom sig de poster som årsmötet ej tillsatt. Styrelsen är beslutsmässig om kallelse utgått till alla ledamöter, och då minst tre ledamöter är närvarande.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för sin förvaltning och vård av föreningens angelägenheter och ekonomi, till dess att årsmötet beviljat ansvarsfrihet i vederbörlig ordning.

§ 6 BESLUT

Varje medlem har en röst. När inget annat anges gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden för det aktuella sammanträdet.

§ 7 FÖRVALTNING, RÄKENSKAPER OCH FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår överensstämmer med kalenderåret.

§ 8 REVISION

Styrelsen skall senast en månad före årsmötet överlämna räkenskaper, bokslut, verksamhetsberättelse, protokoll och övriga handlingar till revisorerna. Revisorerna skall ha yttrat sig senast två veckor innan årsmötet.

§ 9 STADGEÄNDRING

Beslut om ändringar av, eller tillägg till stadgarna skall tas vid två på varandra följande årsmöten, där det första är det ordinarie årsmötet. Minst en månad måste förflyta mellan dessa möten. I kallelsen till årsmötet skall uppges om stadgeändring ska behandlas. Vid omröstning krävs bifall med minst två tredjedelars (2/3) majoritet.

§ 10 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Föreningen upplöses genom beslut med minst 2/3 majoritet på två på varandra följande medlemsmöten, varav det första är det ordinarie årsmötet. Minst en månad måste förflyta mellan dessa möten. Representant för styrelsen måste vara närvarande vid dessa möten. Eventuella kvarvarande medel fördelas lika mellan medlemmarna efter det att eventuella betalningsskyldigheter fullgjorts.

§ 11 ÖVRIGT

På styrelsemöten är alla medlemmar välkomna, men de saknar då rösträtt.

Till toppen av sidan